Formandens beretning til generalforsamlingen på tirsdag den 23. februar

Formandens beretning for Klima- og Energigruppen Stevns 2020

 

Foreningens 6. ordinære generalforsamling

 1. Indledning

Det er i år vores 6. ordinære generalforsamling.

Sidste år talte jeg i min beretning om, at vi havde fortsat med at holde vores møder, som ifølge vedtægterne er bestyrelsesmøder som uformelle møder for alle medlemmer – og sådan set også gerne for nogle ikke-medlemmer, hvis nogen skulle få lyst til at deltage. Sådan startede vi også år 2020 med at invitere til det første møde den 16. marts. Men derefter var der ikke meget, der blev normalt i 2020. Mødet blev aldrig holdt, det blev aflyst på grund af coronaen. Og når jeg kigger min årskalender igennem, så er den fyldt med aflysninger. Og denne generalforsamling er godt nok ikke aflyst, men vi sidder ikke som vi plejer i Frivillighedscentret og kan tale sammen, men sidder fælles hver for sig og må nøjes med at tale sammen over nettet.

Men nok om det – så går vi i gang med beretningen om, hvad der er sket i årets løb.

 1. 5 åbne medlems- og bestyrelsesmøder:

Sidste år holdt vi 9 møder, det var ét mere end året før. Da det første møde i beretningsåret, som skulle have været afholdt den 16. marts, blev aflyst, blev det første møde holdt den 2. juli. Det blev holdt som et lille møde udelukkende for bestyrelsen for at vi kunne igangsætte årets aktiviteter efter sommerferien.

Den 16. marts skulle vi have forberedt vores stand på den klimaworkshop, som verdensmålgruppen havde planlagt til den 21. marts. Foreløbig var den udsat, men vi havde alligevel planlagt et godt program med ”Klimaborger Stevns” hvor den enkelte besøgende kunne taste sin klimaadfærd ind og blive udnævnt til klimaborger i Stevns. Derudover en planche om kommunens klimahandlinger og en plakat om byggematerialer. Udover dette punkt skulle vi diskutere solenergi i Stevns inspireret af Thomas Solartag på det tidligere møde.

Forberedelserne viste sig at være nyttesløse, da kommunens klimaworkshop blev gennemført efter sommerferien i en miniudgave uden foreningernes medvirken. Så vi har indholdet til en stand til et eventuelt nyt klimaarrangement, når engang det hele lukker op igen.

I efteråret lykkedes det os at holde stort set et møde om måneden, indtil det hele lukkede ned igen, så vi måtte aflyse decembermødet med planlagt julefrokost.

Indholdet i møderne var:

18.8.: Beslutning om at afholde VE-workshop om EU’s Green Deal og cirkulær økonomi. Beslutning om at deltage i verdensarv-partnerskab. Drøftelse af solcelle-placering: Ikke enighed om man skal placere dem på marker, enighed om at støtte Solartags integrerede solceller.  Kari holdt et oplæg om ”mere skov på Stevns”, og vi besluttede at arrangere en tur til områder med ny skov som inspiration.

7.9: Endelig planlægning af EU-workshoppen. Hans Henrik holdt et oplæg om landbrugets CO2-udledning på Stevns, herunder om pløjefri dyrkning som en måde at arbejde økologisk. Vi besluttede at informere om det. Erling præsenterede i et inspirerende digt: Idéer til omverdensbestemt adfærd”, det gode klimaliv.

12.10: Vi havde haft et meget positivt møde med kommunens klimamedarbejdere. Emnerne var: Tryggevælde ådal som pilotnaturpark og om projekt DK2020 – et stort fælles projekt for alle kommuner, der skal udarbejde bindende klimaplaner. Arbejdet starter til november 2021. Flemming holdt oplæg om Kommuneplanen. Særlige punkter blev nævnt: at alle landsbyer skal have en lokalplan, et afsnit om lavbundsarealer, skovrejsning. Også et afsnit om tekniske anlæg herunder solcellemarker. Der kommer også noget om klima og om boligpolitik.

16.11: Der var to punkter på dagsordenen: Karis oplæg om skovrejsning, som er et emne vi arbejder videre med. Det andet punkt var bygninger – skal vi renovere det gamle eller bygge nyt? Erling holdt et inspirerende oplæg om nye typer bygninger, som var klimavenlige og billige. Hans eget hus, som kan ses på vores hjemmeside, er eksempel på dette.

Mødet den 7. december blev aflyst, da der igen blev corona-lukket, hvilket der stadig er.

 1. Studiebesøg
 2. hos Tom i Holtug hvor vi så alle hans vedvarende energiinstallationer, bl.a. hans kæmpebatteri der vejer 450 kg og lagrer overskydende strøm fra solcellerne
 1. 2 offentlige møder:
 2. Tøjbyttemarked den 29. februar

Det nåede vi lige at afholde før der blev lukket ned. Det var en succes med mange deltagere der byttede tøj, åbning med borgmester Annette og kommunalbestyrelsesmedlem Line der gik cat walk i noget af udvalget fra tøjmarkedet og et lille oplæg om nytten af tøjgenbrug og de resurse- og klimamæssige problemer ved det meste af tøjproduktion.

 1. Workshop støttet af Vedvarende Energi om EUs Green Deal og Kalks bæredygtige produkter

Et godt arrangement med ca. 20 deltagere. Et informationstæt oplæg af Vanessa Buth og et lokalt, interessant og meget underholdende oplæg af Rasmus, ejer af KALK

 1. Hjemmeside: Vores hjemmeside fungerer både med løbende aktiviteter og sektionen med klimavenlige huse.
 1. Samarbejder:
 • med Den grønne seniorborgergruppe
 • Medlemsskabet af VE
 • Samarbejde med kommunen: God start på samarbejde med klima- og miljømedarbejdere. Har været bremset af corona, men skal fortsætte i det nye år.
 1. Klima- og Energigruppens politiske hoved-fokus-punkter

Vi arbejder i gruppen for:

 1. Vedvarende energi – og varmeforsyning i kommunen
 • Opsætning af solceller eller solvarme på kommunale bygninger
 • Forslag om at opstille vindmøller, gerne som fællesejemøller, så der er lokalt ejerskab til dem. Prøve at illustrere hvordan der kan være vindmøller på udvalgte områder i Stevns Kommune
 • Arbejde med at finde ud af nye fællesejeformer til vedvarende energi-installationer fx svømmehal og haller
 • Vi vil gerne arbejde for, at oliefyrene udfases hurtigst muligt, og vi arbejder i den sammenhæng for, at finde muligheder for økonomisk støtte til dette.
 1. Plantning af mere skov
 2. Samarbejdet med Stevns Kommune

Vi ønsker stadig at gruppen har et fortløbende samarbejde med Stevns Kommune.

Det har været positivt med den dialog, vi har haft med klima- og naturmedarbejderne, og som vi regner med at fortsætte.

Vi regner med at kunne deltage i arbejdet med DK2020, udarbejdelse af den klimaplan, som Stevns skal i gang med.

 1. Og endelig vil vi fortsætte med den brede vifte af aktiviteter og videndeling, som vi hidtil har gjort.
 2. Hvad har vi nået?

Mange aktiviteter og viden og diskussion, få konkrete resultater.  Vi arbejder vi i overensstemmelse med foreningens formål, som er anført nedenfor:

”Foreningens formål er at arbejde for at fremme energieffektivitet og mindske belastning af klima og miljø i Stevns Kommune.

Dette søges opnået ved at

undersøge

beskrive

 • debattere
 • sammenligne
 • videndele
 • opsøge
 • påvirke”
 1. Fremtiden:

Drøftelse af kommende aktivitetsområder

Hermed slutter jeg beretningen om dette særlige coronaår og lægger op til generalforsamlingens diskussion af foreningens arbejde i det forløbne år og godkendelse af dette.

Birgit Smedegård Olesen