Vedtægter for Klima- og Energigruppen KLIM

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Klima- og Energigruppen KLIM.

Dens hjemsted er Stevns Kommune.

Foreningens navn, domæne og lignende tilhører foreningen.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at arbejde for at fremme energieffektivitet og mindske belastning af klima og miljø i Stevns Kommune.

Dette søges opnået ved at:

  • Undersøge
  • Beskrive
  • Debattere
  • Sammenligne
  • Videndele
  • Opsøge
  • Påvirke

Foreningen er tværpolitisk.

Foreningen kan samarbejde med andre foreninger med lignende formål.

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer af foreningen kan optages interesserede borgere, som kan arbejde for foreningens formål, og som accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved henvendelse til

bestyrelsen. Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Der afholdes medlemsmøde mindst 2 gange hvert år. Medlemsmøder indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse kan ske pr. e-mail og/eller brev. På medlemsmøder har medlemmerne stemmeret.

På medlemsmøder træffes der nærmere beslutning om opgaver og forhold, der har interesse for medlemmerne.

§ 4 Økonomi

Foreningen oppebærer indtægter ved medlemskontingent.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Foreningen kan søge tilskud til fremme af foreningens formål fra Stevns Kommune og andre offentlige instanser.

Foreningen kan støttes af andre, f.eks. erhvervslivet, fonde og andre aktører.

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.

§ 5 Bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af 3 – 7 personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Bestyrelsen kan supplere sig med en repræsentant for Stevns Kommune.

Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at ½ af bestyrelsen er på valg i lige år, og ½ er på valgt i ulige år. Valg af suppleanter sker hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 6 Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer og fastsætter om fornødent sin forretningsorden.

Den er beslutningsdygtig, når mindst ½ af bestyrelsesmedlemmerne deltager.

Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder et givet forslag.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 7 Regnskab

Foreningens regnskabsår forløber fra 1. januar – 31. december. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til evt. tilskudsgivende myndigheder. Regnskabet revideres af to interne revisorer. På generalforsamlingen vælges de to interne revisorer samt en suppleant for disse.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stemmeret på generalforsamlingen har registrerede medlemmer, som ikke er i restance med kontingent.

Afstemningen sker mundtligt, medmindre ¼ af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Alle beslutninger – bortset fra vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen – træffes ved simpelt flertal.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel ved e-mail og/eller brev til medlemmerne samt evt. ved bekendtgørelse i den lokale presse af bestyrelsen, der fastsætter mødested og -tid.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Formanden aflægger beretning

4. Regnskab for sidste sæson

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag til beslutning a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

8. Valg af interne revisorer og suppleant

9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse med samme varsel som ordinær generalforsamling.

§ 9 Vedtægtsændringer og foreningens ophævelse

Beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om foreningens ophævelse kan kun træffes når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 75 % af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling. Ved 2. generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelsen af forslaget.

Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, forinden udlodning kan finde sted.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 7. maj 2015