Generalforsamling online den 23. februar kl. 19

Som du kan se nedenfor, er der generalforsamling i Klima- og Energigruppen på tirsdag den 23. februar kl. 19. Det foregår på grund af Corona over internettet ved hjælp af Zoom. Hvis du har lyst til at være med, kan du maile til formand@klimastevns.dk – du vil så få tilsendt et link.

Indkaldelse til generalforsamling i
Foreningen Klima- og Energigruppen Stevns
Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.00
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Klima- og Energigruppen Stevns
Tirsdag den 23. februar kl. 19.00.
NB: generalforsamlingen holdes på grund af corona-pandemien digitalt. ZOOM-Link til
generalforsamlingen udsendes få dage før mødet.
Af den grund bliver det en generalforsamling uden et særligt indlæg som vi plejer. Vi nøjes med de
nødvendige punkter, som de følger af vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. De sendes via mail eller pr. post til formanden Birgit Smedegård Olesen,
formand@klimastevns.dk eller til Granvej 5, 4652 Hårlev.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formanden aflægger beretning
4. Regnskab for sidste sæson
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag til beslutning a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af interne revisorer og suppleant
9. Eventuelt
……………………………………………………
Bestyrelsens kommentarer til dagsordenspunkterne:
Om punkt 5: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fortsætter som nu med 100 kr. årligt.
Om punkt 6. Indkomne forslag til beslutning a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
Der kan indsendes forslag, som skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
2
Om punkt 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsen består af: Birgit Smedegård Olesen (formand), Leif Sinius (kasserer), Kari Asbjerg Jørgensen og
John Valeur
Suppleanter: Flemming Petersen og Tom Jensen
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer (halvdelen af bestyrelsesmedlemmer) hvert andet år.
På generalforsamlingen i 2021 er følgende på valg: Leif Sinius og Kari Asbjerg Jørgensen. De genopstiller
begge.
Der skal vælges to suppleanter. Flemming Petersen og Tom Jensen er på valg. De genopstiller begge.
Om punkt 8. Valg af revisorer
Revisor: Michael Graakjær og Bjarne Hendrichsen
De genopstiller begge.
Revisorsuppleant: Palle Halskov
Der skal vælges 2 interne revisorer og en suppleant.
————————————————
Stemmeret på generalforsamlingen kræver, at man har betalt kontingent for 2021. Dette kan indbetales
med 100 kr. direkte til foreningens konto i AL-Bank på reg. 5368 konto 0246652, eller med MobilePay på
41 58 33 35.
Betaling senest den 19. februar, så det kan være registreret inden generalforsamlingen.
Venlig hilsen
Birgit Smedegård Olesen
Formand