Informationsmøde på Hofor om Aflandshage vindmøllerne

Onsdag den 2 marts deltog Klima og energi gruppen i et to timers møde med Kim og Stig – repræsentanter for mølle projektet i Hofor. Her nogle overskrifter fra mødet:

  • Projektet har været under vejs siden 2009.
  • Specielt Københavns Lufthavn har haft afgørende indflydelse på placeringen.
  • Projektet vil fuldt etableret generere 1200 mega watttimer – svarende til 300.000 husstandes elforbrug pr. år.
  • Møllernes højde bliver over 200 meter og de tætteste placerede møller er 8.5 km. fra kysten.
  • Den genererede strøm vil komme i land i Avedøre , og det er lufthavnens indflydelse der gør, at projektet skal placeres så langt mod syd.
  • Energistyrelsen skal give den endelige godkendelse til at gå i gang med projektet. Det sker måske om et par år.
  • Tre af møllerne ville være tilstrækkeligt til at dække Stevns el behov og gøre os CO2 neutrale.

Skrevet af John Valeur

Indsat herunder Stevnsbladets udmærkede gennemgang af projektet. ( Stevnsbladet nr.8.) Foruden link til digitalt infomøde fra Hofor: https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vind-og-sol/nye-vind-og-solprojekter-paa-vej/nye-havvindmoeller-i-oeresund/aflandshage-vindmoellepark/digitalt-informationsmoede-aflandshage-vindmoellepark-12-januar-2021/

 

 

Det røde felt, betegnet ’Aflandshage’ viser, hvor havvindmøllerne planlægges opsat. Også Kriegers Flak, der ligger væsentligt længere væk fra kysten, er indtegnet på kortet. (Kort: Stevns Kommune)

Politik: Hovedstaden Forsyning (HOFOR), har siden 2016 arbejdet med et projekt om opsætning af op til 63 store havvindmøller nær Stevns Klint, syd for Aflandshage i Øresund.

Energistyrelsen har i den anledning sendt forundersøgelser i offentlig høring til bl.a. Stevns Kommune.

For tæt på Stevns

Sagen er blevet behandlet i alle instanser i Stevns Kommune, som vurderede, at projektet ligger for tæt på Stevns, og at placeringen af vindmøller ikke bør ske som enkelte projekter, men som del af en samlet national vindmølleplanlægning.

I høringssvaret til Energistyrelsen undrer Stevns kommune sig over, hvorfor vindmøllerne med placeringen i Køge Bugt betegnes som havvindmøller og ikke som kystnære vindmøller.

Kræver undersøgelser

Det fremgår desuden af høringssvaret, at der er meget strenge restriktioner omkring Unesco verdensarv, samt restriktioner for Øresund som historisk stræde.

Der er i høringssvaret stillet krav om visualiseringer (dag og nat) fra Bøgeskov Havn, Strøby Egede, toppen af Stevns Fyr og Højerup gamle Kirke, så påvirkningen af udsigtsforholdene kan blive belyst.

Desuden er der stillet krav til undersøgelser af påvirkning af fugletræk henover Stevns, Natura 2000 beskyttelse langs klinten, havstrømme, havbund med mere.

To forskellige projekter

Der ventes stadig reaktion fra Energistyrelsen vedrørende høringssvaret angående Aflandshage.

Energistyrelsen har indtil nu svaret på Stevns Kommunes henvendelse vedr. et tidligere havvindmølle-projekt ved Kriegers Flak, og stort set tilbagevist alle kritikpunkter, uanset om de drejer sig om natur og dyr, støj eller visuelle påvirkninger og endelig afviser Energistyrelsen, at projektet vil påvirke Unesco verdensarv ved Stevns Klint.

Energistyrelsen forventer derfor, at kunne meddele endelig tilladelse til dette projekt senest den 20. januar.

Fint med grøn energi

Økonomiudvalget har på den baggrund sendt et brev til Energistyrelsen, hvori Stevns Kommune skriver, at man ”ikke (er) enig i alle de fremlagte vurderinger” fra Energistyrelsen, men afventer svar på høringssvar vedr. Aflandshage Vindmøllepark.

Borgmester Anette Mortensen (V) siger til Stevnsbladet:

– Det er vigtigt at adskille de to projekter. Kriegers Flak er fint for os, siger hun, men sagen vil blive ført til dørs.

Anette Mortensen understreger, at hun ikke er mod grøn energi.

– Men vi har en række forpligtelser, som vi skal leve op til omkring Stevns Klint på hele Danmarks vegne, og jeg synes ikke, at vindmøller ved Aflandshage passer ind i det billede, siger borgmesteren.

Uenig med styrelsen

I høringssvaret bad kommunen om, at man i VVM-redegørelsen ser på den samlede virkning for Stevns af alle eksisterende- og planlagte havvindmølleanlæg, inklusive transformerstationer, serviceanlæg som bådehavne og depot- og mandskabsbygninger på land.

”Det stemmer ikke, at der ikke er sket ændringer i relation til aktiviteterne på land siden 2015 og Energistyrelsen har for øvrigt slet ikke taget stilling til de samlede virkninger”, hedder det i forvaltningens oplæg til politikerne.

Stevns Kommune er desuden uenig i Energistyrelsens vurdering af, at Unesco ikke skal høres.

Den 14. januar vedtog Økonomiudvalget et udkast til supplerende svar til Energistyrelsen, der påpeger at kommunen er uenig i nogle af vurderingerne, men afventer Energistyrelsens svar til Stevns kommunes høringsbrev til Aflandshage Vindmøllepark.
sky