Referat af det seneste møde i Klima- og Energigruppen den 12.10.2020

 

 1. Meddelelser

John havde haft besøg af Christoffer fra Naturkontoret for at vise sin økologiske æblegård frem. Han havde fremsat et forslag om, at kommunen skulle sætte skilte op, hvor der er natur-seværdigheder – V ild med vilje

Det blev sagt, at man godt kan gå langs Tryggevælde å ved fugletårnet (mellem Varpelev og lille Tårnby).

 

 1. Referat af 2. møde med Stevns Kommunes klimamedarbejdere: Bent Hummelmose og Christoffer

Klima- og Energigruppen havde et møde med 2 repræsentanter fra klima- og miljøforvaltningen, Bent Hummelmose og Christoffer

Først blev det sagt, at der nu igen er mulighed for at søge penge fra naturpuljen

 1. Dernæst holdt Christoffer et godt oplæg om projektet om Tryggevælde Ådal som naturpark, i første omgang pilotnaturpark.

Han fortalte, at der ligger et vældig godt materiale fra det gamle projekt, man kan sige, at naturprojektet genoptages.

Naturparker hører under Friluftsrådet, og man er naturpark i 5 år. Der er overhovedet ikke tale om en turistpark.

Der skal være en geografisk afgrænsning og et geografisk naturparkråd. Der skal være tilgængelighed til parken.

Det er uklart, hvad der skal være naturkarakteristika for naturparken.

Der er 6 punkter, som er den officielle beskrivelse af en naturpark, se nærmere i beskrivelsen af projektet i sagen i udvalget. https://stevns.dk/dagsorden/plan-miljoe-og-teknik-29-09-2020 – punkt 375 . Tryggevælde ådal naturpark.

Det vil også komme til at indeholde noget klima.

Han vil starte med at tage ud at snakke med folk.

 1. Bent Hummelmose fortalte om et kystbeskyttelsesprojekt ved Strøby Egede.

 

 1. Stevns Kommune vil sandsynligvis søge om at være med i projekt DK 2020

 

 Sagen kommer på dagsordenen senere, og det er sandsynligt, at stort set alle kommuner vil være med i anden fase. Gennem DK2020 er foreløbig 20 danske kommuner allerede i gang med at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. En ny bevilling på 45 mio. kroner fra Realdania, KL og landets fem regioner har gjort det muligt at invitere alle landets kommuner med i projektet fra efteråret 2020 under titlen ‘DK2020 -klimaplaner for hele Danmark’. DK2020-kommunerne skal hver især udvikle en ambitiøs lokal klimaplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

 1. Fremtidige arbejdspunkter i vores samarbejde

Vi talte om en stor solcellepark og noget mere skov.

Vi talte om at samarbejde om arrangementer, hvor Klima- og Energigruppen kan hjælpe med annoncering og afholdelse fx klimavandring

Bent sættes på klima- og Energigruppens mailliste.

 1. Kommuneplanen ved Flemming

Flemming holdt oplæg om den kommende kommuneplan, som er sat i proces, se under dagsordenen fra 3.9. på https://stevns.dk/dagsorden/plan-miljoe-og-teknik-03-09-2020

Den skal revideres hvert 4. år. Den er gældende i 12 år.

Der vil blive holdt 3 temamøder.

Før kommuneplanen er der planstrategien. Den er forpligtende for kommunalbestyrelsen, men ikke for borgerne.

Nogle elementer fra oplægget:

Der skal være en særlig strategi for udpegede landsbyer, efterhånden alle landsbyer. De skal have en særlig lokalplan.

Der kommer noget om ”Omdannelseslandsbyer”, landsbyer som er i fare for at dø. Der bliver tale om ”frilandsbyer”, som vil blive løst for nogle bindinger.

Nogle af de kulturelle udpegninger bliver ændret.

Stevns har en restrummelighed til boliger på ca. 70ha.

Der er også et emne om ”turisme” med.

Det grønne Danmarkskort får sit eget afsnit ligesom lavbundsarealer.

 

Vi talte om skovrejsning og undersøger, hvilke støttemuligheder der er. Gruppen har til hensigt at lave et notat om muligheder for skov, og vi tager det snart på dagsordenen.

 

Der er et særligt afsnit om ”Tekniske anlæg”.

Fx solcellemarker men uden anbefalinger. Solcellemarker skal op på 70 ha for at være store nok.

Der er noget klima og meget natur.

Der kommer noget om boligpolitik.

 

Konklusion: Vi tager emnet op på vores næste møde og prøver at finde nogle punkter, som vi gerne ser ændret i kommuneplanen.

Det er vigtigt, at vi forholder os aktivt til udvalgte dele af den, som har vores særlige interesse og møder op til møderne.

 

 1. Endelig gennemgang af indholdet mm. på vores EU-workshop om EU’s klimapolitik og cirkulær økonomi.

Mange af mødedeltagerne tilmeldte sig workshoppen.

 

 1. Eventuelt

Følgende emner tages op på følgende møder:

 • Grøn gruppe – noget om hvad de foretager sig
 • Renovering eller nybygning – godt byggeri
 • Kommuneplanen fortsat

 

Referent: Birgit